هندزفری زیپی+خرید اینترنتی پرداخت درب منزل http://ziphansfree.ir 2018-06-23T04:25:55+01:00 text/html 2018-04-23T04:07:38+01:00 ziphansfree.ir با مدیریت اکبری هندزفر سیم دار یا بی سیم کدامیک؟ http://ziphansfree.ir/post/3 <div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The freedom of movement a wireless headset gives you can be appealing;"><font color="#000099"><b>در این بخش ما به بررسی هدست های سیم دار و هندزفری یسیم می پردازیم و مزایا و معایب هر کدام را به شما کاربر گرامی بازگو می کنیم.</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The freedom of movement a wireless headset gives you can be appealing;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The freedom of movement a wireless headset gives you can be appealing;">آزادی حرکت یک هدست بیسیم به شما می تواند جذاب باشد؛ </span><span title="the battery dying on a jobsite in the middle of the workday may be somewhat less appealing.">باتری در حال شستشوی در وسط روز کاری ممکن است تا حدودی کمتر جذاب باشد. </span><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. ">از سوی دیگر، دریافت کابل هدست خود را در ماشین آلات گرفتار و یا در حالی که تلاش برای از بین بردن تجهیزات حفاظت شخصی خود می تواند قدیمی سریع و تبدیل به یک خطر بالقوه است.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The difference in sound quality between Bluetooth headphones and wired headphones has lessened over time;">تفاوت کیفیت صدا بین هدست بلوتوث و هدفون سیمی با گذشت زمان کاهش می یابد؛ </span><span title="however, some diehard audiophiles still believe a wired connection sounds more &quot;authetic&quot; than a Bluetooth connection.">با این حال، برخی&nbsp; معتبر هنوز هم معتقدند که اتصال سیمی برای تلفن های هوشمندانه تر از یک اتصال بلوتوث است. </span><span title="It is true that Bluetooth can only handle so much information across it's signal, and that is less infromation than a standard wired connection;">درست است که بلوتوث تنها می تواند اطلاعات زیادی را در سیگنال آن مدیریت کند، و این کمتر از یک اتصال سیمی استاندارد است؛ </span><span title="however, most people probably wouldn't know the difference. ">با این حال، اکثر مردم احتمالا این تفاوت را نمی دانند.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="however, most people probably wouldn't know the difference. "></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="however, most people probably wouldn't know the difference. "></span><span title="Bluetooth headphones generally support a maximum of 768 kbps while standard wired headphones can handle up to 2,304 kbps, depending on the output ratio and the device it is sending the signal through.">هدفون بلوتوث به طور کلی حداکثر 768 کیلوبیت بر ثانیه را پشتیبانی می کند در حالی که هدفون های استاندارد سیمی تا 2،304 کیلوبیت بر ثانیه را بسته به میزان خروجی و دستگاه فرستاده سیگنال از طریق آن. </span><span title="So, yes, technically, wired supports better quality sound than wireless, but most digital audio files are only 256 kbps, and even the highest quality bitrate files are about 320 to 521 kbps. ">بنابراین، بله، از لحاظ فنی، سیمی کیفیت صدای بهتر را نسبت به بی سیم پشتیبانی می کند، اما اکثر فایل های صوتی دیجیتال فقط 256 کیلوبیت بر ثانیه و حتی فایل های با کیفیت بالاتر با کیفیت 320 تا 521 کیلوبیت بر ثانیه است.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="So, yes, technically, wired supports better quality sound than wireless, but most digital audio files are only 256 kbps, and even the highest quality bitrate files are about 320 to 521 kbps. "></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="So, yes, technically, wired supports better quality sound than wireless, but most digital audio files are only 256 kbps, and even the highest quality bitrate files are about 320 to 521 kbps. "></span><span title="The biggest difference in sound quality, on both wired and wireless headphones, is going to depend on the brand and the quality.">بزرگترین تفاوت کیفیت صدا، در هر دو هدفون سیمی و بی سیم، به برند و کیفیت بستگی دارد. </span><span title="Different manufacturers design headphones with different equalization (or EQ) levels.">هدفون های مختلف تولید کننده با سطوح انعطاف پذیری متفاوت (یا EQ) طراحی شده اند. </span><span title="For example, Beats come pre-installed with levels that are intentionally EQ'ed for heavy bass, wireless and wired.">به عنوان مثال، بیت ها از قبل نصب شده با سطوح هستند که به طور عمدی EQ برای باس سنگین، بی سیم و سیمی هستند. </span><span title="Blue offers manual EQ-ing directly on its wired and wireless headphone line, so you can made adjustments based on what you're listening to. ">Blue ارائه می دهد EQ دستی دستی به طور مستقیم در خط سیمی و بی سیم هدفون، بنابراین شما می توانید تنظیمات بر اساس آنچه که شما گوش دادن را ساخته شده است.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Blue offers manual EQ-ing directly on its wired and wireless headphone line, so you can made adjustments based on what you're listening to. "></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Blue offers manual EQ-ing directly on its wired and wireless headphone line, so you can made adjustments based on what you're listening to. "></span><span title="Sound quality does differ between wired and wireless headphones, but if you're listening to digital music, chances are, you aren't going to notice the difference, anyway.">کیفیت صدا بین هدفون های سیمی و بی سیم تفاوت دارد، اما اگر شما به موسیقی دیجیتال گوش می دهید، احتمالا این تفاوت را متوجه نمی شوید. </span><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story.">گوش دادن به موسیقی در وینیل ... در حال حاضر، این یکی دیگر از داستان است.</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="There is nothing quite as freeing as having a pair of Bluetooth headphones.">به عنوان داشتن یک جفت هدست بلوتوث، هیچ چیز کاملا آزاد نیست. </span><span title="Connecting your headphones to your phone, computer, or tablet and having the freedom to walk away 50 feet away while still hearing everything is intoxicating.">هدفون های خود را به گوشی، رایانه یا رایانه لوحی خود متصل کنید و از آزادی برای دور زدن 50 پا دور استفاده کنید، در حالی که هنوز همه چیز را سم زدگی می شنوید. </span><span title="It makes practically every task easier. ">این باعث می شود عملا هر کار ساده تر شود.</span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It makes practically every task easier. "></span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It makes practically every task easier. "></span><span title="How many times have you been listening to your music with wired headphones only to accidentally rip them out of your ears on the corner of a table or a doorknob?">چند بار شما گوش دادن به موسیقی خود را با هدفون های سیمی فقط به طور تصادفی آنها را از گوش شما در گوشه یک میز یا Doorknob پاره کردن؟ </span><span title="You don't have to worry about obstacles getting in your way, meaning you're free to do anything you want.">شما لازم نیست که در مورد موانع در راه خود نگران باشید، به این معنی است که شما آزاد هستید که هر کاری که بخواهید انجام دهید. </span><span title="Chores around the house, working out at the gym, and even listening to a podcast in bed has been made much easier with Bluetooth headphones, because I don't have to deal with a long cords getting tangled or caught in anything. ">رستوران ها در اطراف خانه، کار کردن در سالن ورزش، و حتی گوش دادن به یک پادکست در رختخواب با هدفون بلوتوث بسیار ساده تر شده است، زیرا من مجبور نیستم با طناب طولانی درهم ریختن یا درگیر شدن با هر چیزی مقابله کنم.</span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Chores around the house, working out at the gym, and even listening to a podcast in bed has been made much easier with Bluetooth headphones, because I don't have to deal with a long cords getting tangled or caught in anything. "></span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Chores around the house, working out at the gym, and even listening to a podcast in bed has been made much easier with Bluetooth headphones, because I don't have to deal with a long cords getting tangled or caught in anything. "></span><span title="Unfortunately, there is a drawback to the complete freedom that Bluetooth headphones offer, and that's battery life. "><font color="#FF0000"><b>متأسفانه، آزادی کامل که هدفون های بلوتوثی ارائه می دهد، نقصی است، و این عمر باتری است.</b></font></span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Unfortunately, there is a drawback to the complete freedom that Bluetooth headphones offer, and that's battery life. "></span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Unfortunately, there is a drawback to the complete freedom that Bluetooth headphones offer, and that's battery life. "></span><span title="Regardless of how long the battery life is rated on your pair of Bluetooth headphones, when it runs out, you'll be out of luck.">صرفنظر از اینکه عمر باتری در جفت هدفون بلوتوث شما مشخص شده است، زمانی که از آن استفاده می کنید، از موفقیت شان خارج می شوید. </span><span title="Now, I know you're going to be quick to point out that lots of Bluetooth cans come with a 3.5mm cable and can be used wired, and you'd be right.">در حال حاضر، می دانم که قصد دارید سریع به این نکته توجه داشته باشید که تعداد زیادی کانال بلوتوث با یک کابل 3.5 میلی متری عرضه می شود و می توانید از آن استفاده کنید. </span><span title="But, I dare you to remember to carry around that cable with you everywhere you go in case you get stranded with no juice.">اما، جرات می کنم که به یاد داشته باشید که این کابل را با شما در هر کجا که در مورد شما می آید، بدون هیچ مشکلی رد کنید. </span><span title="It's not as easy as it sounds, I have often run out of power on my Bluetooth headphones, and it's infuriating. ">این به همان اندازه ساده نیست که من اغلب از هدفون بلوتوث خود خسته شده ام و آن را خشمگین می کند.</span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It's not as easy as it sounds, I have often run out of power on my Bluetooth headphones, and it's infuriating. "></span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="It's not as easy as it sounds, I have often run out of power on my Bluetooth headphones, and it's infuriating. "></span><span title="The fact of the matter is Bluetooth headphones need charging, and you need to remember to do it.">حقیقت این است که هدفون بلوتوث نیاز به شارژ دارد و شما باید آنرا به یاد داشته باشید. </span><span title="Plus, running out of battery life in the middle of your favorite tune during an intense workout is a whole new level of disappointment that no one should have to experience.">به علاوه، در طول تمرین شدید، عمر باطری در وسط لحظات مورد علاقه خود، یک سطح کاملا ناامیدی است که هیچ کس نباید تجربه کند.</span></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On the other hand, getting your headset cable caught in machinery or while trying to remove your personal protection equipment can get old fast, and become a potential danger. "><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Listening to music on vinyl... now, that's another story."><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Plus, running out of battery life in the middle of your favorite tune during an intense workout is a whole new level of disappointment that no one should have to experience."></span></span></span></span></span><span title="We have broken out some of the pros and cons for both wired and wireless headsets to give you an easy to check list. ">ما برخی از مزایا و معایب را برای هدست های بی سیم و بی سیم به شما دادیم تا لیستی را برای شما فراهم کنیم.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="We have broken out some of the pros and cons for both wired and wireless headsets to give you an easy to check list. "></span><span title="Let’s start with the pros – ">بیایید با جوانب مثبت شروع کنیم -</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Let’s start with the pros – "></span><span title="Wireless &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بی سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wireless &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wireless &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Freedom and mobility.">آزادی و تحرک </span><span title="Wearer is not tied to the transmitter by a cable &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">Wearer به فرستنده با یک کابل متصل نیست</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wearer is not tied to the transmitter by a cable &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="No cables to tangle or become tangled in &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">هیچ کابلی برای خم شدن یا تبدیل شدن به آن وجود ندارد</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="No cables to tangle or become tangled in &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Higher chance of compatibility with existing devices – no cable pins to match ">شانس بیشتر برای سازگاری با دستگاه های موجود - بدون پین کابل برای مطابقت</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Higher chance of compatibility with existing devices – no cable pins to match "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Higher chance of compatibility with existing devices – no cable pins to match "></span><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Sound traveling through a wired headset is clearer and less prone to interference &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">صدا را از طریق یک هدست سیمی هدایت می کند واضح تر و مستعد ابتلا به تداخل است</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound traveling through a wired headset is clearer and less prone to interference &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Plug and play – no setup required &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">پلاگین و بازی - بدون تنظیم مورد نیاز</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Plug and play – no setup required &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Usually less expensive than wireless headsets ">معمولا ارزانتر از هدست بیسیم است</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Usually less expensive than wireless headsets "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Usually less expensive than wireless headsets "></span><span title="Now for the bad news – ">در حال حاضر برای خبر بد -</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Now for the bad news – "></span><span title="Wireless ">بی سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wireless "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wireless "></span><span title="Most wireless headsets operate on the already crowded 2.4GHz radio wave band.">بیشتر هدست های بی سیم در حال حاضر در گروه موج رادیویی 2.4GHz شلوغ است. </span><span title="Devices running on the same band that may cause interference are: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">دستگاههایی که در همان باند اجرا می شوند که ممکن است باعث ایجاد تداخل شوند:</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Devices running on the same band that may cause interference are: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Devices running on the same band that may cause interference are: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Microwave Ovens &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اجاق های مایکروویو</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Microwave Ovens &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Cordless Phones &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تلفن های بی سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Cordless Phones &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Baby Monitors &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مانیتور بچه</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Baby Monitors &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Cameras &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">دوربین های دیجیتال</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Cameras &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Mobile Phones &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تلفن های همراه</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Mobile Phones &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Laptops &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">لپ تاپ ها</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Laptops &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Wireless Speakers &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سخنرانان بی سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wireless Speakers &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="LCD Screens &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">صفحه نمایش ال سی دی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="LCD Screens &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Radio Controlled Devices &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">رادیو کنترل دستگاه</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Radio Controlled Devices &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Other Wireless Devices In The Area &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سایر دستگاه های بی سیم در این منطقه</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Other Wireless Devices In The Area &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="The wireless signal may not travel through walls or fences, especially plaster or concrete &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سیگنال بی سیم ممکن است از طریق دیوارها یا حصارها، به ویژه گچ یا بتن، سفر نکند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The wireless signal may not travel through walls or fences, especially plaster or concrete &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Longer setup time due to device pairing &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">زمان نصب طولانی تر به علت جفت شدن دستگاه</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Longer setup time due to device pairing &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Bluetooth isn’t universal – not all devices may be compatible with your wireless headset &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بلوتوث جهانی نیست - همه دستگاهها ممکن است با هدست بیسیم سازگار باشند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Bluetooth isn’t universal – not all devices may be compatible with your wireless headset &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Faster battery consumption &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مصرف باتری سریعتر</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Faster battery consumption &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Sound quality is sacrificed in order to speed up sound processing ">کیفیت صدا برای سرعت بخشیدن به پردازش صدا قربانی می شود</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound quality is sacrificed in order to speed up sound processing "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound quality is sacrificed in order to speed up sound processing "></span><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سیم</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wired &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Cable can interfere with PPE or become tangled in machinery &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کابل می تواند با PPE مداخله کند یا در ماشین آلات نفوذ کند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Cable can interfere with PPE or become tangled in machinery &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Mobility limited to length of cable ">تحرک محدود به طول کابل است</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Mobility limited to length of cable "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Mobility limited to length of cable "></span><span title="Ultimately the choice is yours.">در نهایت انتخاب شماست. </span><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with.">هر دو گزینه دارای مزایا و معایب خود هستند - تصمیم گیری باید بر اساس ویژگی های مهم در هدست ارتباطی شما و آنچه ناراحتی هایی را می توان با آن زندگی کرد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."><font color="#FF0000"><b>آیا به دنبال خرید یک هندزفری سیم دار خوب هستید؟</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."><font color="#000099"><b>جدیدترین و بهترین هندزفری سیم دار در جهان</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."><font color="#CC33CC"><b>مدل زیپ مخصوص جوانان خوش سلیقه</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."><font color="#006600"><b>جهت اطلاعات بیشتر و خرید روی تصویر زیر کلیک نمایید</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Both options have their pros and cons – the decision should be made based on what features are critical in your communication headset, and what inconveniences you can live with."></span></span><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/mainimage.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/mainimage.jpg" height="497" width="497"><br></div> text/html 2018-04-23T03:54:51+01:00 ziphansfree.ir با مدیریت اکبری فایده های هندزفری های سیم دار http://ziphansfree.ir/post/2 <b><br></b><div align="center"><b><img class="shrinkToFit" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/tasvir3.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/tasvir3.jpg" height="503" width="414"></b><br></div><b><br><br><font color="#FF0000">در این بخش به فایده های هندزفری های سیم دار می پردازیم<br><br></font></b>&nbsp;<span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">یک جفت هندزفری خوب اگر شما از آنها به درستی مراقبت کنید سالها طول خواهد کشید، بنابراین می خواهید مطمئن شوید که در نوع مناسب سرمایه گذاری می کنید.</span> <span>یکی از بزرگترین سوالاتی که مردم هنگام خرید یک هدست جدید می گیرند این است که آیا با بلوتوث بی سیم و یا با یک جفت سیم کشی می شود.</span> <span>هر دو گزینه شایسته هستند و بسته به اینکه چگونه قصد استفاده از هدفون خود را دارید، ممکن است یکی یا هر دو بیشتر برای نیازهای شما مناسب باشند.</span><br><br><span>من از چندین جفت هدفون سیمی و بی سیم استفاده کرده ام و از چند مورد از مزایا و معایب هر یک برای کمک به شما در تصمیم گیری آگاهانه استفاده می کنم.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wired headphones offer portability and simplicity—you should always opt for them.">هدفون های سیمی قابلیت حمل و سادگی را ارائه می دهند - شما همیشه باید آنها را انتخاب کنید. </span><span title="Between wired and wireless, cordless devices cost more.">بین سیمی و بی سیم، دستگاه های بی سیم هزینه بیشتر. </span><span title="And there’s a reason for that. ">و یک دلیل برای آن وجود دارد.<br><br></span><span title="The Advantages of Wired Headphones &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><b>مزایای هدست سیمی</b><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="No battery: That means no recharging.">بدون باتری: این به معنای شارژ نیست </span><span title="It’s frustrating when headphones die while studying, commuting, or gaming. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">وقتی که هدفون ها هنگام مطالعه، رفت و آمد، یا بازی می میرند، ناامید کننده است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="No latency: A few higher-end wireless headphones do offer low latency.">بدون تأخیر: چند هدست بیسیم با قیمت بالا، تاخیر کم را ارائه می دهند. </span><span title="However, you don’t have to pay extra to get that with a wired set of cans. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">با این حال، شما مجبور نیستید که با مجموعه ای از کاسه قوطی ها از آن استفاده کنید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Better audio quality and fidelity. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کیفیت صوتی بهتر و وفاداری.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Universal compatibility: Wired headphones work with any device because of the 3.5mm jack (except the new iPhone 7). ">سازگاری جهانی: هدفون سیمی با هر دستگاه به دلیل جک 3.5 میلی متری (به جز آیفون جدید 7) کار می کند.<br><br></span><span title="So which headphones are right for you?">بنابراین کدام هدفون مناسب شماست؟ </span><span title="It comes down to your budget and the features you need.">این به بودجه و امکانات شما نیاز دارد. </span><span title="Thankfully, despite the number of available options, choosing one doesn’t have to be difficult. ">خوشبختانه، با وجود تعدادی از گزینه های موجود، انتخاب یکی لازم نیست دشوار باشد.<br><br></span><span title="I only explore headphones in this article, not headsets (which have built-in microphones).">من فقط هدفون های این مقاله را بررسی می کنم، نه هدست ها (که دارای میکروفن های داخلی هستند). </span><span title="I cover four kinds of headphones: in-ear, on-ear, over-ear, and noise-cancelling.">من چهار نوع هدفون را پوشش می دهم: در گوش، گوش، گوش بیش از حد و لغو صدا. </span><span title="Each category is divided into three tiers (budget, enthusiast, and audiophile).">هر دسته بندی به سه دسته تقسیم می شود (بودجه، علاقه مندان و خواننده).<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">هدفون های سیمی در گوش</span><br><br><span>هدفون هدفون یا هدفون، قابلیت حمل را فراهم می کنند.</span> <span>آنها برای همه چیز مفید هستند از آرامش بخشیدن به در حال اجرا در اطراف محله شما - هر چند ممکن است علاقمندان به تناسب اندام بخواهند در گوشی های ورزشی سرمایه گذاری کنند.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">ErgoFit پاناسونیک هزینه کمی دارد، اما شما آن را نمی دانید اگر کسی در خیابان تنها یک نفر را به شما تحویل داد.</span> <span class="">همانطور که ممکن است از نام آن انتظار داشته باشید، ErgoFit راحتی را بدون به خطر انداختن کیفیت صدا ارائه می دهد.</span><br><br><span>در این قیمت، شما بیشتر امیدوار به گرفتن یکی از آن است که به نظر می رسد به نیمی از مناسب و معقول و گوش شما را خجالت ندهید، ساخت ErgoFit مطلقا بهترین برای آنچه هزینه می کند.</span> <span class="">فقط با آن مراقب باشید، زیرا دقیقا دوام ندارد<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Most people aren’t willing to spend more than $50 on a pair of earbuds.">اکثر مردم مایل نیستند بیش از 50 هزار تومان را صرف یک جفت هندزفری کنند. </span><span title="If you’re tired of missing audio frequencies, you’ll need to enter this price range.">اگر از فرکانس های صوتی خسته شده اید، باید این محدوده قیمت را وارد کنید. </span><span title="There aren’t many alternatives that can beat the sound quality of the Marshall Mode. ">جایگزین های زیادی وجود ندارد که می تواند کیفیت صدای مارشال را از بین ببرد.<br><br></span><span title="With a balanced profile, you receive access to a wider range of frequencies.">با یک پروفایل متعادل، شما دسترسی به طیف گسترده ای از فرکانس ها را دریافت می کنید. </span><span title="On top of that, the Marshall Mode throws in a bit of bass boost.">در بالای این حالت، حالت مارشال کمی افزایش بس را انجام می دهد. </span><span title="Bass boost makes your music feel fuller.">تقویت باس باعث می شود تا موسیقی شما بیشتر شود. </span><span title="It’s comfortable, durable, and doesn’t distort your audio.">این راحت، با دوام است و صدای شما را تحریف نمی کند. </span><span title="The Marshall Mode offers a power option for any audiophile. ">حالت مارشال یک گزینه قدرت برای هر خواننده موسیقی ارائه می دهد.<br></span><span title="Audiophile: Optoma NuForce HEM6 "><br><br></span><span title="At just shy of $400, the Optoma NuForce HEM6 is the definition of premium luxury.">در حدود 400 دلار، Optoma NuForce HEM6 تعریف برتر لوکس است. </span><span title="The main selling point is its triple driver design, though you can opt for a single or double driver alternative (to save money) or the quadruple driver HEM8 (if you have money to burn). ">نقطه اصلی فروش طراحی سه گانه رانندگی است، اگر چه شما می توانید جایگزین یک یا دو راننده را انتخاب کنید (برای صرفه جویی در هزینه) و یا راننده چهار گانه HEM8 (اگر شما پول برای سوزاندن).<br><br></span><span title="Included with the Marshall Mode are premium features.">همراه با حالت مارشال ویژگی های حق بیمه است. </span><span title="In addition to the headphones, you get get the following: two detachable cables (one with a microphone, one without), an airtight and watertight case for safe travel, a tool for cleaning, a set of super comfortable ear tips, and a 3.5">علاوه بر هدفون ها، می توانید موارد زیر را بدست آورید: دو کابل قابل جدا شدن (یکی با یک میکروفون، یک بدون)، یک پوشش هوادهی و محکم برای سفر ایمن، ابزار تمیز کردن، مجموعه ای از راهنمایی های فوق العاده راحت گوش و 3.5 </span><span title="mm-to-6.3mm adapter. ">میلی متر تا 6.3 میلی متر آداپتور<br></span><span title="On-Ear Wired Headphones ">هدست هدفون<br><br></span><span title="On-ear headphones are exactly what they sound like: they sit over your ears without fully covering them.">هدفون های هدفون دقیقا همان چیزی هستند که صدای آنها را می شنوند: آنها بدون گوش دادن به آنها کاملا گوش می دهند. </span><span title="As a result, they tend to press your ears against your skull.">در نتیجه، آنها تمایل دارند گوش خود را در برابر جمجمه خود فشار دهید. </span><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality).">هدفونهای گوش در میان هدفونهای گوش داخلی (کیفیت صدای قابل حمل اما با کیفیت صدای متعارف) و هدفونهای فوق گوش (بیش از حد سنگین اما بهترین کیفیت صدا) سازگاری دارند.<br><br></span></span><div align="center"><font color="#FF0000"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><b>آیا به دنبال هندزفری حرفه ای سیم دار هستید؟</b></span></span></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><br></span></span><div align="center"><font color="#6600CC"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><b>هندزفری طرج زیپ جدیدترین و بهترین هندزفری سیم دار در جهان</b></span></span></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><br></span></span><div align="center"><font color="#000099"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><b>جهت اطلاعات بیشتر و سفارش روی تصویر زیر کلیک نمایید</b></span></span></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="On-ear headphones compromise between in-ear headphones (portable but subpar sound quality) and over-ear headphones (too heavy but best sound quality)."><br></span></span><div align="center"><a href="http://zipshop-handsfree.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/store.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/store.jpg"></a></div> text/html 2018-04-23T03:40:18+01:00 ziphansfree.ir با مدیریت اکبری افتتاح فروشگاه اینترنتی هندزفری زیپ دار http://ziphansfree.ir/post/1 <div align="center"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/mainimage.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/mainimage.jpg" height="497" width="497"><br><br>با سلام و درود بی پایان ، اولین و تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی فروش هندزفری طرح زیپ در ایران بصورت انحصاری شروع بکار کرده است<br>فروشگاه زیپ شاپ ، با رویکرد فروش محصولات اصل و با کیفیت عالی ، به مشتریان گرامی اطمینان خاطر می دهد که تمامی هندزفری ها قبل ارسال تست شده و دارای 7 روز گارانتی تست کیفیت و سالم بودن می باشد<br><br>فروشگاه اینرنتی به همت همکاران محترم در بخش فنی فروشگاه ایجاد شده است تا بلکه بتواند خدمتی به دوستداران هندزفری طرح زیپ کند<br><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/store.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/store.jpg"><br><br><br><font color="#000099"><b>اگر به دنبال یک هندزفری حرفه ای جهت پخش موسیقی و همچنین پاسخگویی به مکالمات تلفنی هستید ؟</b></font><br><br><font color="#FF0000"><b>اگر از هندزفری های سیمی معمولی خسته شده اید؟</b></font><br><br><br><br><font color="#009900"><b>اگر به دنبال هندزفری اسپرت ویژه جوانان نیاز دارید؟</b></font><br><br><font color="#CC33CC"><b>ما به شما هندزفری با صدای شفاف و کیفیت بالا زیپ دار را پیشنهاد می کنیم<br><br></b></font><br><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/tasvir4.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2158167/tasvir4.jpg"><br>هندزفری زیپ دار در رنگبندی مختلف موجود می باشد <br></div><p align="center">مشتری گرامی : (در هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید رنگ مورد نظر خود را در قسمت پیغام ذکر کنید).</p><div align="center"><br><b><font size="3">قیمت : <font color="#FF0000">23/000 </font>تومان</font></b><br><br></div><p align="center"><strong>قیمت : <span style="color: #ff0000;">23000</span> تومان</strong></p> <p class="lead text-center" align="center"><a href="http://shopnoor.ir/buy-checkout.php?whois=fs&amp;code=233"><img src="https://wirelessheadphones.shopiranian.ir/assets/images/postal.gif" alt="" height="61" width="203"><br></a></p><p class="lead text-center" align="center"><br></p> <p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>روش سفارش تلفنی&nbsp; یا پیامکی از طریق شبکه های اجتماعی :</strong></span></p> <p align="center">کافیست با شماره پشتیبانی در زیر در ارتباط باشید:مخصوص مشتریان گرامی که امکان خرید اینترنتی ندارند</p> <p class="lead text-center" align="center"><img class="img-feature img-responsive" src="https://wirelessheadphones.shopiranian.ir/assets/images/buy.jpg" alt=""></p><div align="center"><br></div>